Photo and Birding Tour Namibia and Botswana 13-day Adventure September 2019

November 30, 2018

Birding Tour Namibia: Namibia, Okavango, and Victoria Falls November 2021

November 16, 2018

Birding Tour Southern Africa: Owls of Namibia, Botswana, South Africa April 2021

November 10, 2018

Photo and Birding Tour Namibia and Botswana 13-day Adventure September 2021

November 9, 2018

Birding Tour Botswana: Northern Botswana Birding Safari February 2021

November 7, 2018

Birding Tour Botswana: Northern Botswana Birding Safari February 2020

August 26, 2018

Birding Tour Namibia: Namibia, Okavango, and Victoria Falls November 2020

August 20, 2018

Birding Tour Southern Africa: Owls of Namibia, Botswana, South Africa April 2020

June 25, 2018

Birding Tour Namibia: Namibia, Okavango, and Victoria Falls November 2019

June 5, 2018

Photo and Birding Tour Namibia and Botswana 13-day Adventure September 2020

April 22, 2017